ZÁKON O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A MIEST - odborný komentár s podrobnou judikatúrov pre samosprávy/ III. PREPRACOVANÉ VYDANIE (2018)

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin Sotolář - JUDr. Zuzana Klinger
3. podstatne doplnené a prepracované vydanie - s účinnosťou od 01. 01. 2019

Prvý a jediný komentár zák. NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zároveň najrozsiahlejšie odborné dielo v tejto oblasti
Cena
19,80 €
Popis

   Predkladaná publikácia podrobne analyzuje základný zákon upravujúci právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest a je nepostrádateľným sprievodcom touto komplikovanou oblasťou regulácie práva. Sumarizuje všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike právneho postavenia a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest na knižnom trhu na Slovensku. Sú v nej zhrnuté dlhodobé vedomosti a znalosti autorov, vrátane praktických návodov na riešenie.  

   Je praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení zákona, reagujúcim na požiadavky praxe a riešenie praktických problémov samospráv. Monografia je spracovaná detailne, prehľadne a zrozumiteľne tak, aby mohla slúžiť nielen starostom obcí a povereným zamestnancom obcí, ale tiež odbornej i laickej verejnosti. Preto tu sú obsiahnuté aj použiteľné výťahy z dôvodovej správy, početná aktuálna judikatúra a rozhodovacia činnosť súdov.

   Nemalú časť zaberajú detailné odborné a vysvetľujúce komentáre k jednotlivým ustanoveniam zákona (§ 1 - § 9):

-    určovanie a schvaľovanie platu a zvýšenia platu – fakultatívne a obligatórne časti,
-    prerokúvanie platu a zvýšenia,  
-    tzv. odstupné starostu,
-    „pracovná doba“ a výkon funkcie starostu
-    dovolenka – určovanie nástupu a preplácanie nevyčerpanej dovolenky,
-    stravné u starostu,
-    kolektívna zmluva a starosta, odborová organizácia,
-    cestovné náhrady starostu  – rozsah a schvaľovanie, služobné cesty a ich schvaľovanie,
-    používanie služobného motorového vozidla obce a s tým spojené evidencie
-    tzv. ošatné u starostu,
-    poistenie (sociálne, zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie, sociálny fond u starostov,
-    podnikanie starostu a súbežný výkon funkcie
-    a ďalšie ...

   Relatívne široký priestor je venovaný aj právnemu postaveniu starostu obce v kontexte  jeho zodpovednosti  za výkon verejnej funkcie – a to vrátane potenciálnych občianskoprávnych a trestnoprávnych dopadov (s ohľadom na judikatúru súdov).

   Je nevyhnutnou pomôckou pre každého starostu obce /primátora mesta/ na uľahčenie riešení jednotlivých praktických problémov v obci  V písomnej podobe je súhrnom odpovedí na najaktuálnejšie otázky praxe v samospráve.