ÚSTAVNÝ ZÁKON O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (podrobný komentár s rozsiahlou judikatúrou) II. PREPRACOVANÉ VYDANIE (2016)

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin SOTOLÁŘ - JUDr. Zuzana Klinger

TRETIE PODSTATNE DOPLNENÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE
Cena
27,50 €
Popis

   Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší statusový zákon samosprávy – popri zák. č. 253/1994 Z. z. je to aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

   Celkovo je vnútorne a logicky členený do štyroch základných – navzájom prepojených - oblastí:

a./  rozpor (konflikt) záujmov verejných funkcionárov
b./  nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností verejného funkcionára
c./  povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára:
    - pri nástupe do  výkonu funkcie (čl. 5 ods. 7) – tzv. deklaračná povinnosť
    - počas výkonu funkcie (čl. 4 - 7) – tzv. vykazovacia povinnosť
               -  všeobecné povinnosti (čl. 4 ods. 1)
               -  špeciálne povinnosti (čl. 4 ods. 2)
               -  špecifické povinnosti a to:
                              -  oznámenie  osobného záujmu (čl. 6)
                              -  oznámenie funkcií, zamestnaní  a činností (čl. 7)
                              -  oznámenie majetkových pomerov (čl. 7)
     - po skončení výkonu funkcie (čl. 8) – tzv. postzamestnanecká  povinnosť
d./ konanie vo veciach konfliktu záujmov - tzv. osobitná verejnoprávna deliktuálna  zodpovednosť (čl. 9 –  11).

   Je praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení ústavného zákona - rozoberá

-    otázky nezlučiteľnosti a konfliktu záujmov v nadväznosti na iné aktivity,
-    podnikanie – zákazy a obmedzenia,
-    vymedzuje pojem majetok a majetkové práva,
-    vymedzuje pojem verejný záujem a osobný záujem,
-    inštitút majetkového priznania a lehoty na jeho podávanie, uchovávanie majetkových priznaní,
-    konanie vo veciach konfliktu záujmov – rozhodovanie komisie a príslušného orgánu, náležitosti rozhodnutia, opravné prostriedky a rozhodovanie ústavného súdu
-    sankcie a pokuty (peňažné a strata mandátu, verejnej funkcie)

   Preto tu sú obsiahnuté aj výťahy z dôvodovej správy, aktuálna judikatúra a rozhodovacia činnosť ústavného súdu. Nemalú časť zaberajú detailné odborné a vysvetľujúce  komentáre k jednotlivým ustanoveniam. Kniha je  zároveň  n a j r o z s i a h l e j š í m   odborným  dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k tejto problematike.

Obsah:

Čl. 1 - PREDMET ÚPRAVY

Čl. 2 - Pôsobnosť ústavného zákona

Čl. 3 - Základné pojmy

Čl. 4 - Všeobecné povinnosti a obmedzenia

Čl. 5 - Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností

Čl. 6 - Oznámenie osobného záujmu

Čl. 7 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Čl. 8 - Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie

KONANIE VO VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU  A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV

Čl. 9

Čl. 10

Čl. 11

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Čl. 12

Čl. 12a

Čl. 13

Čl. 14 - Účinnosť