ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA („od A po Z")– podrobný praktický komentár s najrozsiahlejšou judikatúrou

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Zuzana Klinger
2. podstatne doplnené a prepracované vydanie
Cena
48,40 €
Súbor praktických vzorov na CD

Popis

   Publikácia podrobne analyzuje vybrané ustanovenia zákona o obecnom zriadení a ostatných komunálnych zákonov v kontexte rozhodovania obecného zastupiteľstva a je nepostrádateľným sprievodcom v oblasti samosprávy obce. Je v nej zhrnutý aj zatiaľ jediný a komplexný výťah z  rozhodnutí a judikatúry súdov vo veciach rokovania kolektívneho orgánu obce (Ústavný súd SR, všeobecné súdy ako aj porovnateľná česká judikatúra).

   Kniha je najrozsiahlejším odborným dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike rokovania obecného zastupiteľstva na knižnom trhu na Slovensku.

   Je zároveň návodom na riešenia a praktický postup vedenia a rozhodovania obecného zastupiteľstva na rokovaní kolektívneho orgánu obce (preto obsahuje aj vzorové postupy a rozsiahle odporúčania):

 • ROZHODOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva -  Uznesenia obecného zastupiteľstva -  Vnútroorganizačné predpisy obce -     Rozhodovanie  obecného zastupiteľstva v individuálnych veciach - Ostatné formy rozhodovania  obecného zastupiteľstva - Sistačné oprávnenie starostu obce voči obecnému zastupiteľstvu)
 • TVORBA VÔLE  V SAMOSPRÁVE OBCE (tzv. vôľový prvok v samospráve – špecifiká)
 • ZÁKLADNÉ PREDPISY  PRE ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Prezumpcia správnosti správnych aktov obecného zastupiteľstva - Postavenie a charakteristika vnútorných predpisov obce - Minimálny rozsah vnútorných prepisov a regulatívov obce pre rokovanie obecného zastupiteľstva)
 • PRÍPRAVA ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Rokovacia miestnosť obecného zastupiteľstva /obligatórne vybavenie/ - Úkony a postupy pred rokovaním obecného zastupiteľstva  /Pracovné stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva, Úradná tabuľa obce a webové sídlo obce, Pripomienkové konanie/ - Termíny (zvolávanie) rokovania  obecného zastupiteľstva - Príprava rokovania  obecného zastupiteľstva - Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva - Obligatórne a fakultatívne body rokovania obecného   zastupiteľstva (pozvánka) - Plánované a neplánované rokovanie obecného  zastupiteľstva  -  Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva - Úvodné (prvé) rokovanie obecného zastupiteľstva po voľbách)
 • ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - priebeh a úkony, zákonné postupy -(Začatie rokovania obecného zastupiteľstva - Schvaľovanie programu obecného zastupiteľstva - Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva - Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva -   Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva)
 • VEREJNOSŤ / NEVEREJNOSŤ ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Verejnosť a neverejnosť rokovaní obecného zastupiteľstva - Záznamy na rokovaní obecného zastupiteľstva /zvukové, obrazovo – zvukové a obrazové/ - Právo na ochranu súkromia na rokovaní obecného zastupiteľstva /poslanci obecného zastupiteľstva a tretie osoby/) 
 • HLASOVANIE  NA  ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 • RUŠENIE PRIEBEHU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Vystupovanie na rokovaní a „zasahovanie do rokovania“ obecného zastupiteľstva -  Poriadok v  rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva /opatrenia a vyvedenie z rokovacej miestnosti/ )
 • ZÁZNAMY A ZÁPISNICE  Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Zápisnice z rokovania  obecného zastupiteľstva  - Závery z rokovania  obecného zastupiteľstva) 
 • ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV NA ROKOVANÍ  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA /od osobných údajov až po platy/ (Informácie o nedoplatkoch – daňové a nedaňové  - Ochrana osobných údajov - Zverejňovanie platov funkcionárov a vedúcich zamestnancov  /plat starostu, hlavného kontrolóra a zamestnancov obce, poslancov/ -   Šikanózny výkon práva na informácie z rokovania obecného  zastupiteľstva 
 • ÚKONY  PO  ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (Overovatelia  a overovanie zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Zverejňovanie a prístup k výsledkom rokovania obecného zastupiteľstva - Uchovávanie materiálov (archivácia) z rokovania obecného zastupiteľstva
 • VYUŽITEĽNÁ  JUDIKATÚRA  A  ROZHODNUTIA  SÚDOV (so zameraním na rokovanie obecného zastupiteľstva)
 • PRÍLOHY (Zákonné usporiadanie obce (schéma), Obecné zastupiteľstvo a poslanec obecného zastupiteľstva (schéma), Výkon funkcie poslancom obecného zastupiteľstva (schéma),  Poslanec obecného zastupiteľstva – výkon funkcie, Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva (vzor), Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva (vzor),  Závery z rokovania obecného zastupiteľstva (vzor), Všeobecne záväzné nariadenie obce – úvodná strana (vzor)

Obsahuje tiež množstvo  odporúčaní pre praktickú činnosť,  konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe:

obligatórne a fakultatívne body v pozvánke, rozlišovanie rokovania – plánované a neplánované, rozlišovanie neprídu poslanci/neschválený program/odídu z rokovania/nehlasujú, starosta odmieta viesť rokovanie, schvaľovanie programu – navrhnutý program, postup pri zmene programu, priebeh rokovania – postupnosť bodov, vystúpenie hostí a prizvaných, vystupovanie obyvateľov, prerušenie rokovania – obligatórne a fakultatívne (od požiadavky na kvórum až po rušenie priebehu rokovania), rušenie priebehu rokovania obecného  zastupiteľstva (rozlíšenie vystupovania na obecnom zastupiteľstve a zasahovanie do rokovania, vyvedenie z miestnosti, súčinnosť, ...), zverejňovanie informácií, údajov a podkladov na rokovaní obecného zastupiteľstva (osobné údaje, informácie  o daňových veciach, nedoplatkoch, platy starostu, zamestnancov, plat hlavného kontrolóra, odmeny poslancov, ....)

   Je to príručka, ktorá praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom  vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky rokovania. Pritom zodpovedá na najproblémovejšie otázky fungovania orgánov obce.

Obsah:

1. kapitola: ÚVODNÉ POZNÁMKY

2. kapitola: ROZHODOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

2.1. Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva

2.2. Uznesenia obecného zastupiteľstva

2.3. Vnútroorganizačné predpisy obce

2.4. Rozhodovanie  obecného zastupiteľstva v individuálnych veciach

2.5. Ostatné formy rozhodovania  obecného zastupiteľstva

2.6. Sistačné oprávnenie starostu obce voči obecnému zastupiteľstvu

3. kapitola: TVORBA VÔLE V SAMOSPRÁVE OBCE

 

4. kapitola: ZÁKLADNÉ PREDPISY PRE ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

4.1. Prezumpcia správnosti správnych aktov obecného zastupiteľstva

4.2. Postavenie a charakteristika vnútorných predpisov obce

4.3. Minimálny rozsah vnútorných prepisov a regulatívov obce pre rokovanie obecného zastupiteľstva 

5. kapitola: PRÍPRAVA ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

5.1. Rokovacia miestnosť obecného zastupiteľstva /obligatórne vybavenie/

5.2. Úkony a postupy pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

5.2.1. Pracovné stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva

5.2.2. Úradná tabuľa obce (elektronická úradná tabuľa obce) a webové sídlo obce

5.2.3. Pripomienkové konanie

5.3. Termíny (zvolávanie) rokovania  obecného zastupiteľstva

5.4. Príprava rokovania  obecného zastupiteľstva

5.4.1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva

5.4.2. Obligatórne a fakultatívne body rokovania obecného zastupiteľstva

5.4.3. Plánované a neplánované rokovanie obecného zastupiteľstva

5.4.4. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

5.5. Úvodné rokovanie obecného zastupiteľstva po voľbách

6. kapitola: ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

6.1. Začatie rokovania obecného zastupiteľstva 

6.2. Schvaľovanie programu obecného zastupiteľstva 

6.3. Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva

6.4. Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva

6.5. Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva

7. kapitola: VEREJNOSŤ /NEVEREJNOSŤ ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

7.1. Verejnosť a neverejnosť rokovaní obecného zastupiteľstva

7.2. Záznamy na rokovaní obecného zastupiteľstva (zvukové, obrazovo – zvukové a obrazové)

7.3. Právo na ochranu súkromia na rokovaní obecného zastupiteľstva (poslanci obecného zastupiteľstva a tretie osoby)

8. kapitola: HLASOVANIE  NA  ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

9. kapitola: RUŠENIE PRIEBEHU ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

9.1. Vystupovanie na rokovaní a zasahovanie do rokovania obecného zastupiteľstva

9.2. Poriadok v  rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva (opatrenia a vyvedenie z rokovacej miestnosti)

10. kapitola: ZÁZNAMY A  ZÁPISNICE Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

10.1. Zápisnica z rokovania  obecného zastupiteľstva

10.2. Závery z rokovania  obecného zastupiteľstva 

11. kapitola:  ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV NA ROKOVANÍ  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

11.1. Informácie o nedoplatkoch – daňové a nedaňové (daňové tajomstvo)

11.2. Ochrana osobných údajov 

11.3. Zverejňovanie platov funkcionárov a vedúcich zamestnancov (plat starostu, hlavného kontrolóra a zamestnancov obce, poslancov)

11.4. Šikanózny výkon práva na informácie z rokovania obecného zastupiteľstva

12. kapitola: ÚKONY PO ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

12.1. Overovatelia  a overovanie zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

12.2. Zverejňovanie a prístup k výsledkom rokovania obecného zastupiteľstva

12.3. Uchovávanie materiálov (archivácia) z rokovania obecného zastupiteľstva

13. kapitola: VYUŽITEĽNÁ JUDIKATÚRA A ROZHODNUTIA SÚDOV

PRÍLOHY:

Príloha č. 1 - Zákonné usporiadanie obce (schéma)

Príloha č. 2 - Obecné zastupiteľstvo a poslanec obecného zastupiteľstva (schéma)

Príloha č. 3 - Výkon funkcie poslancom obecného zastupiteľstva (schéma) (člen kolektívneho orgánu)

Príloha č. 4 - Poslanec obecného zastupiteľstva - výkon funkcie

Príloha č. 5 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva (vzor)

Príloha č. 6 - Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva (vzor)

Príloha č. 7 - Závery z rokovania obecného zastupiteľstva (vzor)

Príloha č. 8 - Všeobecne záväzné nariadenie obce – úvodná strana (vzor)