CHOV ZVIERAT NA ÚZEMÍ OBCE (vrátane psov) - podrobný odborný komentár

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Zuzana Klinger
Cena
38,50 €
Upovedomte ma!
not_available.gif
Popis

   Keďže spoločnosť je dynamická a neustále sa vyvíja právo nie vždy dokáže pokryť všetky oblasti. Nad touto problematikou je preto potrebné sa zamyslieť v širších – aj historických súvislostiach - už starí Rimania vymedzili pojem zvieraťa ako hmotného celku so samostatnou existenciou.  

   Priama definícia zvieraťa/psa v našom právnom poriadku absentuje. Na druhej strane posledná novelizácia zmenila status: zviera už je považované za živú bytosť a nie hnuteľnú vec.  Tomuto vymedzeniu zodpovedá aj právna úprava chovu a držania zvierat/psov na území obce alebo mesta, kde tento prístup vyvoláva neustále zdroje napätia medzi oboma skupinami osôb, ktoré buď vlastnia zvieratá/psa alebo sú proti zvieratám/psom. V kontexte verejného poriadku a ochrany pred negatívnymi dopadmi (najmä šírením zápachu, negatívnymi dopadmi na životné prostredie, štekotom a rušením kľudu) je potrebné venovať sa všetkým dôležitým krokom a právnym nástrojom regulácie v podmienkach tej – ktorej obce alebo mesta.

   Objavujú sa tak v praxi početné možnosti prístupu:

-    vytvára sa tak trojuholník: človek a jeho zdravie (právo na pokojné bývanie) – chov zvierat – zviera a jeho welfare (životná pohoda)
-    možnosti členenia: hospodárske zvieratá – spoločenské zvieratá (sem aj pes)  - tzv. nebezpečné zviera
-    regulatívne prístupy – od rozhodnutí orgánov štátnej správy k normatívnym aktom obcí a miest (všeobecne záväzným nariadeniam
-    evidenčné prístupy – chovy hospodárskych zvierat  - chov psov – chov nebezpečných zvierat
-    priestorové prístupy – chovné zariadenia a útulky pre zvieratá (existencia, zriaďovanie, podieľanie sa na nákladoch)

Zákonodarca postupne pripustil možnosť normatívne regulovať evidenciu a chov psov, a podľa posledných novelizácií aj reguláciu prostredníctvom samostatného všeobecne záväzného nariadenia v kontexte územných podmienok chovu zvierat. V kontexte práva na pokojné bývanie a kľud, resp. verejný poriadok sú rozoberané vnútorné (stavebno-technické, zariadenie na chov, týranie psov, pohoda zvierat,...)  a vonkajšie okruhy (dopady na verejnosť a inštitút verejného poriadku)  a tiež prepojenie na druhy evidencie (štátne a miestne) ako ja na daňové povinnosti majiteľov psov.

Predkladaná príručka detailne a podrobne rozoberá všetky významné oblasti a otázky chovu zvierat (hospodárskych, spoločenských a nebezpečných z pohľadu obce ako univerzálneho správcu územia).  Je rozdelená do prehľadných a na seba úzko nadväzujúcich častí, pričom neopomína ani priestupkovú a trestnoprávnu rovinu chovu zvierat.

Kniha je prvým a zatiaľ jediným a zároveň  n a j r o z s i a h l e j š í m   odborným  dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike chovu zvierat z pohľadu normatívneho a regulatívneho práva štátu a obcí a súvisiacich otázok. Zohľadňuje aj európsky rámec prístupu a potreby ľudskej komunity.