Vytlačiť

web stránka „MIESTNASAMOSPRAVA.SK“

   Produkt "Miestna Samospráva" v elektronickej podobe na samostatnej webovej stránke je vyvrcholením jednej časti snáh obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice o poskytnutie uceleného systému prístupného 24 hodín denne pre všetkých záujemcov o samosprávu - ako z radov odborníkov, funkcionárov miestnej samosprávy, odborných zamestnancov, tak aj pre ďalšiu odbornú verejnosť (advokátov, audítorov ...) a tiež aj pre laickú verejnosť. Komplexnosť a úplnosť informácií, súborov a údajov je to, čo doposiaľ v oblasti miestnej samosprávy na území Slovenska chýbalo a stále chýba. Samospráva nevyhnutne potrebuje kvalifikované riešenia, ktoré jej pomôžu jednak stanovovať priority rozvoja, a jednak sprístupnia trvalé zdroje na vytváranie predpokladov pre skvalitňovanie života v obciach a mestách.

   Komunálne poradenské a informačné centrum samospráv sústreďuje na jednom mieste  informácie a produkty, predstavujúce priebežné zabezpečovanie komplexných služieb pre obce a mestá, založené na profesionalizácii činnosti. Dlhodobou výhodou je aktívne pôsobenie v samospráve od úplného začiatku a tiež schopnosť veľmi pružne reagovať na potreby trhu (obcí a miest). Výhodou je aj operatívne reagovanie na časté legislatívne zmeny.

   Tento jedinečný elektronický produkt firmy SOTAC, s.r.o. Košice je súčasne:

  • sumarizáciou všetkých základných otázok súvisiacich s miestnou samosprávou, 
  • prehľadom minulého, súčasného i budúceho v samospráve, 
  • výťahom z aktuálnej platnej právnej úpravy pre samosprávy, 
  • logickou a systémovou evidenciou kompetencií samospráv, 
  • konkretizáciou teoretických znalostí a praktických vedomostí o samospráve, 
  • komplexným návodom a riešením pre početné životné situácie v obciach a mestách (vzory podaní, rozhodnutí a normatívnych aktov, a pod. ...), 
  • systémom odporúčaní - aktuálnych a stále dostupných - pre obecnú prax. 

    Bude postupne rozdelený do dvoch základných častí: na voľne prístupné informácie a na  registrované informácie

   VOĽNE PRÍSTUPNÉ INFORMÁCIE.  Predstavujú    ucelený súbor základných informácií o miestnej samospráve na území Slovenska, vrátane užitočných odporúčaní a usmernení. Taktiež obsahuje základné prehľady, dôležité upozornenia a základný výmenný komunálny servis. Tento druh informácií je prístupný pre všetkých bezplatne.

   REGISTROVANÉ INFORMÁCIE. Postupne budovaný systém registrovaných informácií bude uceleným  súborom najširších informácií, všetkých potrebných odporúčaní a usmernení pre obce a mestá na Slovensku. Bude obsahovať užitočné vzory podaní, rozhodnutí a normatívnych predpisov, ktoré sú použiteľné v praktickej činnosti a tiež všetky dôležité prehľady a upozornenia. Široký záber bude venovaný výmennému komunálnemu servisu (rozhodnutiam súdov, daňových orgánov a ústredných orgánov, komunálnej judikatúre...).Registrovaným klientom budú poskytované významné zľavy (rabat) na realizované odbery jednotlivých produktov a aktivít spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice a to až do výšky 25 %. 

   Predložený komplexný komunikačný elektronický systém spoločnosti SOTAC celý zámer podporuje a bude ho aktualizovať a priebežne dopĺňať. Je určený obciam a mestám, ako aj ostatným záujemcom o dianí v samospráve na sledovanie jej základných úloh. Pracuje v prostredí Windows a je vyvíjaný a realizovaný v plnom súlade s platnou právnou úpravou a záväznými právnymi predpismi. Vyznačuje sa jednoduchou použiteľnosťou, ľahkou ovládateľnosťou a minimalizáciou úkonov potrebných na zistenie požiadavok, Rovnako tak umožňuje rýchle vyhľadávanie údajov a filtrovanie záznamov. Jeho používanie a využívanie vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti práce v samospráve a tiež k podstatnej úspore času na strane jednej a ku garancii zákonného postupu pri riešení jednotlivých problémov a otázok  - je rozsiahlym zdrojom informácií o samosprávnych záležitostiach.