Profil spoločnosti

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice vznikla v marci v roku 1999 a jej zakladateľmi sú manželia JUDr. Mária Sotolářová a  JUDr. Jozef Sotolář. V súčasnosti sa už aktívne zapájajú do jednotlivých aktivít aj rodinní príslušníci – syn JUDr. Martin Sotolář a dcéra JUDr. Zuzana Klinger spolu s manželom Mgr. Dušanom Klingerom. Napĺňa sa tak krédo – vytvorenie odborne stabilnej  rodinnej firmy pokračujúcej v tradícii právnikov pozostávajúce z komplexného servisu pre oblasť miestnej samosprávy (advokátske kancelárie, konzultačné a poradenské stredisko samospráv a nezávislé vydavateľstvo).
   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice sídli vo vlastných priestoroch v absolútnom centre Košíc, na Južnej triede č. 1 o celkových rozmeroch viac ako 280 m2.
   Prvotným impulzom vytvorenia bola snaha poskytnúť obciam a mestám na území Slovenska chýbajúci komplexný univerzálny servis, reagujúci aktívne na jednotlivé druhy kompetencií obcí na strane jednej a na úpravu čiastkových oblastí spoločenského života na strane druhej.
   Ku dnešnému dňu je spoločnosť už etablovaná na slovenskom komunálnom trhu a je plne vybavená vlastnými technickými a didaktickými prostriedkami - počítače, skenery, tlačiarne, kopírka, dataprojektor - i personálne. Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. je špecialista v odbore- správne právo, publikuje a prednáša. Popri tom sa venuje aktívne aj advokátskej praxi. JUDr. Mária Sotolářová je aj advokátkou, pričom sa špecializuje na oblasť komunálneho, občianskeho a obchodného práva. 
   Postupne sa dotvorila schéma aktívneho fungovania spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice na jednotlivé oblasti, a to tak, aby bol zohľadňovaný progresívny vývoj nielen v oblasti miestnej samosprávy, ale aj v ostatných oblastiach života na Slovensku.  

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice ponúka stabilizovaný systém vysoko odbornej a špecializovanej pomoci v oblasti miestnej samosprávy na území Slovenska pozostávajúci z nasledovných prvkov (takto sa stabilizovali nasledovné subsystémy):

• Komunálne edičné a knižné centrum samospráv - "KKC"
/zabezpečuje vydávanie a distribúciu knižných publikácií základných právnych predpisov a špecifických oblastí pre samosprávy s podrobnými komentármi a judikatúrou/,

• Komunálne informačné elektronické stredisko samospráv - "KES" 
/poskytuje vzory a súbory vzorov nevyhnutné pre obce a mestá a uľahčenie ich práce s garanciou právnej správnosti a komplexnosti a jednak aj ponuku softwarových produktov na technických nosičoch/,

• Komunálne poradenské internetové centrum samospráv - "KPC"
/poskytuje - garantujúc aktuálnosť a súlad s právnym poriadkom - všetky dôležité údaje pre samosprávy prostredníctvom elektronických médií s možnosťou ich prenášania do jednotlivých súborov obcí/,

• Konzultačno-vzdelávacie stredisko samospráv - "KVS"
/poskytuje komplexný odborný vzdelávací servis pre volených a odborných zamestnancov obcí a miest na Slovensku/

Spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice v snahe napomôcť zorientovať sa v spleti právnych a ekonomických predpisov ako aj v spleti rôznych druhov práva pre samosprávy jednotlivým obciam a mestám priebežne inovuje a rozširuje svoje služby a aktivity.