Právne informácie

Úvodné informácie

1./  Tento dokument obsahuje základné právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.MiestnaSamosprava.sk  (ďalej len „stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto webové stránky.
2./ Prístupom na webovú stránku www.MiestnaSamosprava.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s tu uvedenými podmienkami. 
3./ Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice vyvinula maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy www.MiestnaSamosprava.sk boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu spoločnosť ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.
4./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice má stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby alebo tovaru, produktu a to vrátane ochrany súkromia a údajov (viď k tomu jednotlivé položky „INFORMAČNÉHO SERVISU“).

Všeobecné informácie

1./ Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.MiestnaSamosprava.sk  patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.
2./  Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. 
3./ Spoločnosť nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Softvér 

1./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  vlastní a vykonáva autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto webových stránkach. Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou a licenčným vyhlásením (ďalej len „Licenčná zmluva“). Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou. 
2./ Softvér sa poskytuje výlučne pre na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice výslovne zakazuje akékoľvek reprodukovanie softvéru a obsahu na konkrétnom nosiči alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. 
3./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  ručí iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  vyhlasuje, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu. 
4./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice výslovne zakazuje umiestňovanie svojich produktov, ich obsahu alebo výťahov z nich na iné webové stránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie softvéru a prípadne aj vytváranie jeho kópii. 
5./ Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv. 

Dokumenty a súbory 

1./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice povoľuje použitie dokumentov a súborov, ktoré možno získať z týchto webových stránok, najmä technických a informačných údajov o produktoch spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, súborov umiestnených v tzv. súboroch voľne prístupných informácií (najmä slovník komunálneho práva, kalendár obce, upozornenia a rady pre  obce, monitoring komunálnej literatúry, komunálny servis) pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

1. použitie dokumentov a súborov nie je výslovne zakázané,
2. dokument alebo súbor nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný,
3. dokumenty a súbory získané z týchto webových stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú (vlastnú)  potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované, prenášané a ani ďalej šírené,
4. dokument alebo súbor nebude žiadnym spôsobom upravovaný, okrem vzorov a vzorových riešení postupov a rozhodnutí,
5. dokument alebo súbor a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv, okrem vzorov a vzorových riešení postupov a rozhodnutí,
6. bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument alebo súbor získaný, okrem vzorov a vzorových riešení postupov a rozhodnutí.

2./ Použitie dokumentov a súborov, ktoré možno získať z týchto webových stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protiprávne. 
3./ Každý, kto neoprávnene použije dokumenty alebo súbory z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv. 
4./ Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov a súborov získaných z týchto webových stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok - www.MiestnaSamosprava.sk. Usporiadanie a úprava týchto webových stránok je chránená  autorskými právami, ochrannými a obchodnými známkami, a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto webových stránok nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok a to ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, a pod.) týchto webových stránok, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice   
5./ Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto webových stránkach neposkytuje spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. 
6./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu nastať v dôsledku používania tejto webovej stránky a nezodpovedá za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto webových stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto stránkach získať.  Zodpovednosť spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice  vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie týchto tovarov, produktov a služieb, pokiaľ nie je v ostatných častiach INFORMAČNÉHO SERVISU  uvedené inak. Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu. 
7./ Dokumenty a iné informácie publikované na týchto webových stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Pokiaľ je to možné, snažíme sa obmedziť ťažkosti spôsobené technickými nedostatkami. Určité údaje alebo informácie nachádzajúce sa na tejto stránke mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch. V tomto prípade nemôžeme zaručiť, že poskytovaná služba nebude prerušená alebo iným spôsobom ovplyvnená takýmito problémami. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade chybného prenosu informácií spôsobeného rozdielnymi internetovými sieťami alebo nekompatibilitou navigátora užívateľa týchto webových stránok.
8./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty alebo služby, a programy. Informácie uvedené na týchto webových stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa postupne dopĺňajú a aktualizujú, preto sa menia, pričom niekedy (dočasne) nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov alebo služieb. Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a doplňujúcimi podmienkami, budú mať v prípade tohto rozporu prednosť doplňujúce podmienky. 
9./ Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi užívateľom, nadobúdateľom produktu alebo služieb a spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice. Na základe týchto zmluvných podmienok nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb.