Ochrana súkromia/ochrana osobných údajov

1./ Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre webové stránky www.MiestnaSamosprava.sk.  Ak s týmito zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky. Vstupom a používaním týchto webových stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov v plnom rozsahu súhlasíte.
2./ Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje a údaje o subjekte získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s používaním týchto stránok a služieb, vo vzťahu k týmto stránkam a službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto stránky a služby, môžu byť prenášané za účelom prevádzkovania a rozvíjania týchto stránok a služieb.
3./ Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice   zaručuje všetkým svojím klientom a zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných objednávateľom/zákazníkom pri realizácii tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice.  Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté objednávateľom/zákazníkom pri obchodnom styku so spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice  budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité a osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach.
4./ S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti  SOTAC, s.r.o. Košice.
5./ Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť zmenené alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na webové stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.