Licenčné vyhlásenie

L I C E N Č N É  V Y H L Á S E N I E 

Vážení zákazníci, práve ste obdržali originálny a pôvodný CD-ROM obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice  "Kompetencie obce" (a to v objednanom rozsahu).

 Podmienky používania CD-ROM "Kompetencie obce": 

  1. Vlastník CD-ROM "Kompetencie obce" je oprávnený inštalovať obsah tohto CD-ROM na pevný disk alebo iné elektronické médium len pre vlastnú potrebu. CD nemôže používať osoba, ktorá nie je vlastníkom CD-ROM "Kompetencie obce". Nie je možné ho požičiavať, prenajímať, prípadne ďalej poskytovať  iným osobám bez písomného súhlasu obchodnej spoločnosti  SOTAC, s.r.o., Južná trieda č. 1, 040 01 Košice.
  2. Vlastník CD-ROM "Kompetencie obce" môže vytvoriť záložnú kópiu CD-ROM, za predpokladu, že táto nebude inštalovaná na počítači alebo elektronickom médiu osoby, ktorá nie je vlastníkom CD-ROM "Kompetencie obce".
  3. Obsah tohto produktu je predmetom duševného vlastníctva  a je  chránený autorským právom obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o., Južná trieda č. 1, 040 01 Košice, Slovenská republika. Nie je preto možné kopírovať CD-ROM "Kompetencie obce" pre iné účely, ako je stanovené v bode 1 a 2  týchto podmienok.
  4. Nerešpektovanie zhora uvedených podmienok zakladá právnu možnosť trestnoprávneho postihu i právnych postihov podľa autorskoprávnych predpisov.

Požiadavky na funkčnosť programu: 
CD-ROM "Kompetencie obce" je vytvorený vo formáte internetovských stránok /html/, ktoré je možné prehliadať ľubovoľným internetovým prehliadačom. Užívateľ má možnosť pomocou hypertextových liniek sa presunúť na príslušný vzor, resp. na súvisiaci zákon, jednotlivé vzory si prezerať, alebo v prípade potreby môže vybrané vzory upravovať v externom textovom editore.

Inštalácia a spustenie CD-ROM "Kompetencie obce": 
Inštaláciu CD-ROM "Kompetencie obce" vykonáte nakopírovaním obsahu CD-ROM "Kompetencie obce" na pevný disk aj so zachovaním príslušných podadresárov. 

Práca s rozhodnutiami a vzormi:

  • jednotlivé vzory a rozhodnutia (nálezy a uznesenia) sú spracované formou výťahu použiteľného a upotrebiteľného v podmienkach samosprávy
  • jednotlivé vzory a rozhodnutia je možné preberať a upravovať podľa aktuálnych potrieb obce najmä v súdnom alebo inom sporovom konaní 
  • vzory a rozhodnutia sú usporiadané v postupnosti podľa jednotlivých rokov
  • jednotlivé vzory a rozhodnutia  je možné po úprave ukladať do pamäti, vytlačiť, príp. inak využiť pre potreby obce
  • vzory sú spracované formou všeobecnej šablóny a je možné upravovať a doplňovať podľa podmienok obce
  • kliknutím na odkaz v prehľade sa dostanete bez celkového prehliadania ihneď na konkrétny vzor