Licenčná zmluva - licencia

L I C E N C I A -

dohoda o užívaní súboru „KOMPETENCIE OBCE“ (jednotlivých  produktov)


Strany sa dohodli na základe objednávky na nasledovnom obsahu licencie – dohody o užívaní  originálneho a pôvodného CD-ROM obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice súboru "Kompetencie obce" (a to v objednanom rozsahu). Táto licencia tvorí zároveň prílohu objednávky nadobúdateľa softwaru.

I.

 1. Súbor „Kompetencie obce“ na CD-ROM obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o., Južná trieda č. 1, 040 01 Košice ako autorské dielo je 
  -  jednak súbor vytvorených vzorov zodpovedajúcich platnej právnej úprave a z nej vychádzajúcich (spôsob a forma, vonkajšia úprava stvárnenia, obsah a náležitosti vzorov) a 
  -  jednak počítačový program -  súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. (ďalej len „softwarový program“)
 2. Predmetom autorskoprávnej ochrany je aj podkladový materiál (licenčné vyhlásenie) potrebný na jeho prípravu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou“. 
 3. Autorské právo k súboru „Kompetencie obce“ (anglicky „original works of authorship“, nemecky – „persönliche geistige Schöpfung“, francúzsky – „oeuvre de ľesprit“)  zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva k súboru vytvorených vzorov i k počítačovému programu.
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, na ktorej je počítačový program zachytený (CD-ROM), nie je dotknuté autorské právo k softwarovému programu.

II.

 1. Vzájomné vzťahy zhora uvedených strán sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a smernicou Rady č. 91/250/EHS8.
 2. Autorské a vlastnícke práva k elektronickému súboru nazvanému "Kompetencie obce“ (ako celku i jeho jednotlivých produktov) a  ku všetkým dátam použitým v softwarovom programe, ako aj k databáze nových dát dopĺňaných formou ich aktualizácie patria výlučne a v plnom rozsahu spoločnosti SOTAC, s.r.o., Južná trieda č. 1, 040 01 Košice.  Sú chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi o autorských právach, o duševnom vlastníctve, o ochrane know-how a o nekalej súťaži platnými v Európskej únii a na území Slovenskej republiky.
 3. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Južná trieda č. 1, 040 01 Košice touto licenciou
  - poskytuje nadobúdateľovi neprenosné právo používať objednaný elektronický súbor/súbory a jeho aktualizácie spôsobom zodpovedajúcim účelu a obsahu softwarového programu a v súlade s touto licenciou,
  -  neprevádza na nadobúdateľa žiadne iné ako zhora uvedené práva k uvedeným   súborom.
 4. Nadobúdateľ potvrdzuje. že bezvýhradne súhlasí s celým obsahom tejto licencie a zaväzuje sa, že ju bude v plnom rozsahu dodržiavať a že súbor "Kompetencie obce“ bude používať v súlade s licenčnými podmienkami, ktoré upravujú spôsob a možnosti jeho používania a tvoria obsah tejto licencie.
 5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že softwarový program  a jeho aktualizácie sú návodom a odporúčaním na riešenie konkrétnych situácií  pre nadobúdateľa – vzhľadom k tomu ho nadobúdateľ bude používať po zohľadnení svojej konkrétnej situácie na svoje vlastné riziko

III.

Nadobúdateľ sa touto licenciou zaväzuje, že :

 • nepoužije súbor "Kompetencie obce“ (ako celok i jeho jednotlivé produkty) bez uhradenia dohodnutej ceny - právo užívať súbor je viazané na preukázateľné uhradenie dohodnutej ceny,
 • neprevedie informácie a údaje, resp. súbory z produktu  "Kompetencie obce“ alebo ktorúkoľvek jeho časť odplatne alebo bezodplatne do vlastníctva akejkoľvek tretej osoby, ani inak neumožní používanie tohto systému alebo ktorejkoľvek jeho časti akoukoľvek neoprávnenou - treťou osobou, neprenajme, nepožičia, neposkytne sub-licenciu, ani ho nezahrnie do iného programového produktu,
 • všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečí, že všetky dáta v programe budú použité výhradne pre vnútornú potrebu nadobúdateľa
 • neumožní neoprávnený odber, resp. prístup k informáciám v softwarovom programe,
 • bude včas a riadne uhrádzať aktualizačný  poplatok (ak súčasťou objednávky je aj aktualizácia) za používanie softwarového programu a jeho aktualizácie,  
 • bude včas a riadne aktualizovať údaje a dáta týkajúce sa osoby nadobúdateľa.

IV.

 1. Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice sa  zaväzuje k tomu, že nadobúdateľovi, ktorý uhrádza aktualizačné poplatky podľa cenníka obchodnej spoločnosti riadne a včas, bude priebežne dopĺňať a aktualizovať informácie a údaje v objednanom softwarovom  programe.
 2. Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice  pri kontrole plnenia podmienok tejto licencie, ako aj pre účely uplatňovania a vymáhania svojich práv je oprávnená využívať i vlastné kontrolné a monitorovacie prostriedky; je oprávnená kedykoľvek po upozornení nadobúdateľa zabrániť vlastnými zákonnými prostriedkami nadobúdateľovi používať softwarový program, ak tento nedodrží alebo poruší ktorúkoľvek z podmienok uvedených v tejto licencii.
 3. Ak poruší nadobúdateľ povinnosti vyplývajúce z tejto licencie, je povinný nahradiť škodu vzniknutú porušením týchto povinností. Popri tom je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- €, ktorá je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania na adresu nadobúdateľa.