Autorské práva spoločnosti / ochranná známka

Informácia o nositeľovi autorských práv 

Copyright © 2014,  SOTAC, spol. s r. o. Košice 

Autorské práva ku všetkým dokumentom, súborom  a programom na týchto webových stránkach vlastní a vykonáva spoločnosť SOTAC, spol. s r. o., Košice,  Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. 

Všeobecné pravidlá 

1./ Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Používaním a využívaním tejto webovej stránky sa nenadobúda žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa  produktov alebo obsahu týchto stránok. 
2./ Webová stránka spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice -  tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie (textové údaje a multimediálne prvky) -  vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, ikon, obrázkov, fotografií, programov, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach - sú chránené v zmysle autorského zákona – zák. č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom spoločnosti. Rovnako tak sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva.
3./ Na uverejnené dokumenty, vzory, materiály a informácie na tejto webovej stránke  – a to na ich vydávanie alebo na ich zaradenie do iného súboru, prípadne ich šírenie  sa vzťahuje v plnom rozsahu režim autorského práva a jeho ochrany podľa zák. č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4./ Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice v nasledovnom tvare - „Zdroj © SOTAC, s.r.o. Košice, [rok]“ -  a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný, musí rešpektovať celistvosť kopírovaných častí. Pri akejkoľvek čiastočnej reprodukcii údajov alebo multimediálnych prvkov uvedených na stránke sa musí okrem iného uviesť odkaz na „URL“ webovej stránky www.MiestnaSamosprava.sk. Používateľ sa zaväzuje, že nebude odstraňovať ani meniť upozornenia o vyhradení práv uvádzajúce autora alebo zdroj a že nebude obchádzať technické opatrenia na ochranu dokumentov a multimediálnych prvkov, ako sú obmedzenia tlače alebo sťahovania a viditeľné či skryté označenia. 
5./ Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.MiestnaSamosprava.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.
6./ Upozorňujeme, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Spoločnosť bude aktívne postupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.
7./ Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky používateľov, ktorí navštívia tieto stránky. 
8./ Používateľ vyjadruje súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z webových stránok a podstránok,  či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci týchto webových stránok spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice.

Ochranná známka 

1./ Značka  - SOTAC®  a logo spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice -  SOTAC – "SCIENTIA ATQUE USU“  sa nemôžu použiť bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice.
2./ Prísne sa zakazuje odstraňovať, zakrývať alebo upravovať označenia spoločnosti,  právne a iné vyhlásenia zobrazené na produktoch a pri realizácii služieb spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice. Tieto zmluvné podmienky neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v rámci služieb a produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice. 
3./ SOTAC® a iné tu spomenuté produkty a služby spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice.  Iné tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. 

UPOZORNENIE

1. Na stránke uverejnené vzory, materiály a informácie sú vypracované všeobecne a je nevyhnutné ich špecifikovať podľa konkrétnych skutkových okolností.  Ich účelom je informovať všeobecne o konkrétnej záležitosti alebo záležitostiach, nie podať úplne vyčerpávajúci rozbor a výklad.
2. Informácie uvedené v týchto materiáloch preto nepredstavujú právne, daňové, účtovné, poradenské, investičné alebo iné odborné odporučenia čo služby. Tieto informácie by nemali byť použité ako jediné východisko pri prijímaní rozhodnutí, ktoré by mohli mať vplyv na riešenie záležitostí, prípadne na podnikanie alebo iné aktivity. Pred prijatím takýchto rozhodnutí alebo opatrení je žiaduce vyhľadať radu kvalifikovaného poradcu (advokáta, daňového poradcu, a pod.).
3.  Tieto materiály a informácie, vzory sú predkladané „tak ako sú“ a spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice neposkytuje v súvislosti s nimi žiadne výslovné a ani predpokladané prehlásenia alebo záruky. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nezaručuje, že všetky tu uvádzané informácie a údaje budú bezchybné alebo budú splňovať konkrétne kritériá kvality. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice výslovne odmieta všetky predpokladané záruky – ak budú tieto materiály a informácie v nich obsiahnuté použité, stane sa tak na vlastné riziko a zároveň používateľ preberá plnú zodpovednosť za straty a dopady vyplývajúce z použitia. 
4. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku použitia týchto materiálov, informácií a vzorov.
5. Pri používaní týchto stránok používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. 
6. Prípadné riziká plynúce používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na používateľovi a spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. 
7. Na stránke uverejnené úplné znenia zákonov a právnych predpisov SR slúžia len na informatívne účely. Za záväzné je možné považovať len znenia uverejnené v Zbierke zákonov SR.