ZÁKONNÉ MINIMUM KAŽDEJ OBCE/MESTA NA SLOVENSKU (po novele zákona o obecnom zriadení – zák. č. 70/2018 Z. z. - v roku 2018)

PDFTlačiťEmail
Minimálny súbor vnútorných a vonkajších právnych predpisov a regulatívov, ktoré musia byť schválené/prijaté v každej obci a meste na Slovensku (bez ohľadu na jej veľkosť a počet obyvateľov) po veľkej novelizácii zákona o obecnom zriadení v roku 2018 !!!
Cena
264,00 €
Popis

   V súvislosti s novelizáciou zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä pod č. 70/2018 Z. z.) a ďalších právnych predpisov na úseku samosprávy v roku 2018   je  n e v y h n u t n é    v podmienkach každej obce a mesta na Slovensku novelizovať a aktualizovať početné právne predpisy a normy. Treba si uvedomiť, že každá zodpovednosť a kontrola sa odvíja od platnej právnej úpravy, ale v mnohých a početných prípadoch aj od vnútorných predpisov a regulatívov (právna úprava priamo ukladá ako povinnosť ich prijať a schváliť). Ich neúplnosť, resp. neprijatie znamená jednak porušenie právnych predpisov, ale tiež automaticky zodpovednosť príslušných orgánov obce – t.j. starostu obce a obecného zastupiteľstva. Preto sme pre Vás – práve s ohľadom na novelizácie zákonov v roku 2018 -  vytvorili komplexný a ucelený  súbor praktických a ihneď upotrebiteľných vzorov, ktoré musí mať každá jednotlivá obec, resp. mesto v nadväznosti na zhora uvedené novelizácie zákonov. Predkladaný súbor je prísne a úzko viazaný na dodržanie zákonného minima každej samosprávnej jednotky na Slovensku. Dovoľujeme si preto odporúčať do Vašej pozornosti tento komplexný a ucelený súbor základných regulatívov a predpisov, reagujúci a zohľadňujúci novelizácie zákonov v roku 2018. Predkladaná ponuka súboru v elektronickej podobe je mimoriadnou ponukou pre samosprávy smerujúca k tomu, aby každá obec na území Slovenska mala právne ošetrené a zabezpečené potrebné vnútorné a vonkajšie predpisy a to tak ako ich povinnosť vyplýva z jednotlivých právnych predpisov Slovenskej republiky. Je určená na opakované používanie a postupné schválenie. Súbory pozostávajú zo šablón, ktoré postačuje doplniť údajmi tej ktorej obce a prispôsobiť reálnej právnej situácii.

OBSAH:

Súbor je členený do jednotlivých kategórií vzorov, pričom každá obsahuje základné a pre každú obec povinné regulatívy a predpisy:

1./ obligatórne vnútorné predpisy obce – sem nasledovné vzory:

 • Štatút obce
 • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 • Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • Zásady o úhradách za poskytované služby
 • Komunitný plán sociálnych služieb obce
 • Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – uznesenie obecného zastupiteľstva
 • Miestne referendum uznesenie obecného zastupiteľstva a oznámenie o vyhlásení

2./ obligatórne všeobecne záväzné nariadenia obce – sem nasledovné vzory:

 • Návrh VZN o zrušení VZN, návrh VZN o zmene VZN, úvodná strana - VZN na schválenie /obligatórne náležitosti/,
 • úvodná strana - Rozpočet na schválenie /obligatórne náležitosti/,
 • úvodná strana – Záverečný účet na schválenie /obligatórne náležitosti/,
 • VZN o určení názvov a zmien názvov ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • VZN o  pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce,
 • VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
 • VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci,
 • VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • VZN upravujúce všeobecné používanie povrchových vôd,
 • VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody,
 • VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou,
 • VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp,
 • VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce

3./ obligatórne informácie o obci – sem nasledovné vzory: 

 • Sadzobník správnych poplatkov pre obec,
 • oznámenie – úradné hodiny,
 • oznámenie – vybavovanie žiadostí a podnetov