STAVEBNÉ PRÁVO PRE OBCE

PDFTlačiťEmail
Cena
168,00 €
Popis

1. Územné plánovanie

1.1.  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
1.2.  Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
1.3.  Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny
1.4.  Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.5.  Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
1.6.  Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania
1.7.  Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
1.8.  Oznámenie o začatí konania a o zlúčení územného a stavebného konania
1.9.  Oznámenie o začatí konania a o zlúčení územného konania o využívaní územia s územným konaním o umiestnení stavby
1.10. Výzva na doplnenie návrhu
1.11. Rozhodnutie o predĺžení lehoty § 36 ods. 3
1.12. Rozhodnutie o prerušení územného konania
1.13. Rozhodnutie o zastavení územného konania
1.14. Rozhodnutie o umiestnení stavby
1.15. Rozhodnutie o využívaní územia
1.16. Zamietnutie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
1.17. Rozhodnutie o využívaní územia s upustením od povolenia terénnych úprav
1.18. Rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby
1.19. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
1.20. Rozhodnutie o stavebnej uzávere
1.21. Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
1.22. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
1.23. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania
1.24. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
1.25. Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby
1.26. Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia
1.27. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia a nariadenie ústneho pojednávania
1.28. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia a o upustení od ústneho pojednávania
1.29. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia verejnou vyhláškou
1.30. Zmena rozhodnutia o využívaní územia
1.31. Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny
1.32. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
1.33. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny a o upustení od ústneho pojednávania
1.34. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny verejnou vyhláškou
1.35. Zmena rozhodnutia o chránenej časti krajiny
1.36. Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.37. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a nariadenie ústneho pojednávania
1.38. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a o upustení od ústneho pojednávania
1.39. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere verejnou vyhláškou
1.40. Zmena rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.41. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
1.42. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia
1.43. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny
1.44. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.45. Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
1.46. Predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia
1.47. Predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny
1.48. Predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.49. Povolenie výnimky z rozhodnutia o stavebnej uzávere
1.50. Povolenie výnimky z rozhodnutia o chránenej časti krajiny

2. Stavebný poriadok

2.1. Ohlásenie drobnej stavby
2.2. Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
2.3. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (stavebnej úpravy)
2.4. Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebná úprava, udržiavacie práce) podlieha stavebnému povoleniu
2.5. Žiadosť o stavebné povolenie
2.6. Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie
2.7. Rozhodnutie o prerušení stavebného konania
2.8. Rozhodnutie o zastavení stavebného konania
2.9. Rozhodnutie o zastavení stavebného konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o stavebné povolenie
2.10. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
2.11. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania
2.12. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania
2.13. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
2.14. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
2.15. Stavebné povolenie na stavbu, pre ktorú bolo vydané samostatné územné rozhodnutie
2.16. Štítok o povolení stavby
2.17. Stavebné povolenie na stavbu, pre ktorú bolo vydané samostatné územného rozhodnutie s upustením od kolaudácie
2.18. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o stavebné povolenie
2.19. Stavebné povolenie jednoduchej stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
2.20. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
2.21. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
2.22. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania
2.23. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania
2.24. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
2.25. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
2.26. Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - § 68 stav. zák.
2.27. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
2.28. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
2.29. zrušený vzor
2.30. zrušený vzor
2.31. Žiadosť o povolenie terénnych úprav
2.32. Rozhodnutie o povolení terénnych úprav
2.33. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
2.34. Výzva na doplnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
2.35. Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – nedoloženie podkladov
2.36. Určenie lehoty na odstránenie závad a prerušenie kolaudačného konania
2.37. Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – závady na stavbe
2.38. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
2.39. Protokol o ústnom konaní a kolaudácii stavby
2.40. Jednoduchý záznam z kolaudačného konania
2.41. Kolaudačné rozhodnutie
2.42. Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
2.43. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
2.44. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby
2.45. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby
2.46. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
2.47. Rozhodnutie – vykonanie údržby stavby
2.48. Rozhodnutie – predloženie dokumentácie k nevyhnutným úpravám
2.49. Rozhodnutie – vykonanie nevyhnutných úprav
2.50. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
2.51. Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
2.52. Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby
2.53. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby - § 88 ods. 1 písm. a) stav. zák.
2.54. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby - § 88 ods. 1 písm. b) stav. zák.
2.55. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby § 88 ods. 1 písm. c) stav. zák.
2.56. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby § 88 ods. 1 písm. d) stav. zák.
2.57. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
2.58. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
2.59. Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe
2.60. Rozhodnutie o uložení opatrenia na susednom pozemku (stavbe)

3. Sankčné právo

3.1 Priestupky

3.1.1. Upovedomenie

3.1.2. Predvolanie

3.1.3. Zápisnica

3.1.4. Rozhodnutie

3.1.5. Výzva na zaplatenie pokuty

3.2. Sankčné rozhodnutie

3.2.1. Sankčné rozhodnutie obce

4. Vyvlastnenie

4.1. Výzva na uzavretie dohody – pred návrhom na vyvlastnenie

4.2. Návrh na vyvlastnenie

4.3. Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania

4.4. Protokol o ústnom konaní o vyvlastnení

4.5. Rozhodnutie o vyvlastnení