MAJETOK OBCE

PDFTlačiťEmail
Cena
198,00 €
Popis

1. Normatívne základné predpisy obce

1.1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

1.2. Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy obce

1.3. Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce

1.4. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

1.5. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

2. Rozhodovanie obce

2.1. Spisový poriadok obce

2.2. Evidenčný spis majetku obce – spisový obal

2.3. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – zmena účelového určenia majetku

2.4. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti nehnuteľného majetku obce

2.5. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti hnuteľného majetku obce

2.6. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce

2.7. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o upustení od vymáhania pohľadávky

2.8. Rozhodnutie starostu obce o upustení od vymáhania pohľadávky

3. Obchodná verejná súťaž v obci

3.1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

3.2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

3.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení predaja majetku obce

3.4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – nehnuteľnosť

3.5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – hnuteľná vec

3.6. Oznámenie zámeru predať majetok

3.7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľnosť

3.7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – hnuteľná vec

3.9. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie súťaže

3.10. Oznámenie víťazovi obchodnej verejnej súťaže

3.11. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

4. Dobrovoľná dražba

4.1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

4.2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

4.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení predaja majetku obce

4.4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – dražobník

4.5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy o dražbe

4.6. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja majetku obce

4.7. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač

4.8. Všeobecný dražobný poriadok na predaj majetku obce

5. Priamy predaj majetku obce

5.1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

5.2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce

5.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie zámeru predaja majetku obce

5.4. Uznesenie obecného zastupiteľstva - schválenie spôsobu predaja majetku – nehnuteľnosť

5.5. Uznesenie obecného zastupiteľstva - schválenie spôsobu predaja majetku – hnuteľná vec

5.6. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač

5.7. Zásady – všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce

5.8. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie priameho predaja

5.9. Oznámenie víťazovi

5.10. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

6. Osobitné prípady prevodu majetku obce

6.1. Podľa § 9a ods. 8 písm. a - d), f

6.1.1. Pozvánka na zasadnutie OZ – predaj majetku obce

6.1.2. Materiál na zasadnutie OZ – predaj majetku obce

6.1.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. a)

6.1.4. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. b)

6.1.5. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. c)

6.1.6. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. d)

6.1.6. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. f)

6.2. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) – dôvod osobitného zreteľa

6.2.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva – prípady hodné osobitného zreteľa

6.2.2. Uznesenie obecného zastupiteľstva – rozhodnutie o predaji majetku obce

6.2.3 Oznámenie spôsobu predaja

7. Prenájom majetku obce

        1. Postup obce pri prenechávaní svojho majetku do nájmu

7.1. Prenájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

7.1.1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

7.1.2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

7.1.3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva

7.1.4. Oznámenie o zámere prenájmu

7.1.5. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva – schválenie

7.1.6. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva – schválenie

7.1.7. Oznámenie výsledku uchádzačovi

7.2. Prenájom majetku na základe obchodnej verejnej súťaže

7.2.1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

7.2.2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

7.2.3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva

7.2.4. Oznámenie o prenájme

7.2.5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

7.2.6. Výsledky verejnej obchodnej súťaže – uznesenie

7.2.7. Oznámenie víťazovi verejnej obchodnej súťaže

7.2.8. Oznámenie pre ostatných uchádzačov

7.3. Nájomné zmluvy

7.3.1. Nájomná zmluva – byt

7.3.2. Nájomná zmluva – nebytové priestory

7.3.3. Nájomná zmluva – pozemok

7.3.4. Nájomná zmluva – poľnohospodársky pozemok

7.3.5. Nájom pozemku – reklama

7.3.6. Dohoda o skončení nájmu

7.4. Osobné údaje - prílohy k zmluvám

7.4.1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19

7.4.2. Súhlas so spracovaním osobným údajov

8. Základné zmluvné vzťahy s majetkom

8.1. Zmluvy

8.1.1. Kúpna zmluva – nehnuteľnosť

8.1.2. Kúpna zmluva – hnuteľná vec

8.1.3. Zmluva o pôžičke

8.1.4. Zmluva o výpožičke

8.1.5. Zámenná zmluva

8.1.6. Zmluva o poskytnutí dotácie

8.2. Osobné údaje - prílohy k zmluvám

8.2.1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19

 

8.2.2. Súhlas so spracovaním osobným údajov