Komunálny servis

Upozornenie :

Na stránke uverejnené znenia zákonov a právnych predpisov slúžia len na informatívne účely. Za záväzné je možné považovať len znenia uverejnené v Zbierke zákonov SR a v Úradnom vetníku Európskej únie (Ú.v. EÚ). Na stránke uverejnené vzory  sú vypracované všeobecne a je nevyhnutné ich špecifikovať podľa konkrétnych skutkových okolností.  

Na uverejnené vzory a na uverejnený súbor znení právnych predpisov – a to na ich súborné vydanie ale aj na ich zaradenie do iného súboru, prípadne ich šírenie  sa vťahuje režim autorského práva a jeho ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Komunálny servis spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice obsahuje jednotlivé aktuálne právne predpisy podľa oblastí pôsobnosti obcí a miest na území Slovenska. Zahŕňa originálne kompetencie i kompetencie prenesené zo štátu na obec v logickom členení a systematike.

OBEC - východiská a dobrá verejná správa

1.   NORMATÍVNE AKTY OBCE (VZN OBCE)

2.   VNÚTROORGANIZAČNÉ NORMY A ZÁSADY

3.   ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

4.   ROZPOČET OBCE

5.   POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

6.   PERSONÁLNY SPIS VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCE

7.   KONFLIKT ZÁUJMOV A NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ V OBCI

8.   PETIČNÉ PRÁVO A MIESTNE REFERENDUM

9.   MAJETOK OBCE

10. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE OBCE

11. ZAMESTNANECKÉ (pracovné) VZŤAHY PRE OBCE

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V OBCI

13. INFORMAČNÉ PRÁVO PRE OBCE

14. SŤAŽNOSTI A ICH VYBAVOVANIE

15. SUSEDSKÉ SPORY V OBCI

16. KONTROLA V SAMOSPRÁVE

17. EVIDENČNÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI OBCE

18. SPRÁVNE KONANIE PRE OBCE

19. SPRÁVNE TRESTANIE PRE OBCE (priestupky a delikty)

20. STAVEBNÉ PRÁVO PRE OBCE

21. MIESTNE (KOMUNÁLNE) DANE

22. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

23. SPRÁVNE POPLATKY PRE OBCE

24. DAŇOVÉ PROCESNÉ KONANIE (správa miestnych daní)

25. KOMUNÁLNE ODPADY A NAKLADANIE S NIMI

26. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

27. VEREJNÉ VODOVODY A KANALIZÁCIE PRE OBCE

28. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A VEREJNÁ ZELEŇ V OBCI

29. VEREJNÝ PORIADOK A HLUK (pokojné bývanie) V OBCI

30. SOCIÁLNE PRÁVO PRE OBCE

31. ŠKOLSTVO PRE OBCE

32. ZÁKONNÁ SÚČINNOSŤ OBCÍ

33. FORMY SPOLUPRÁCE OBCÍ

34. NEBYTOVÉ PRIESTORY A BYTY PRE OBCE

35. ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE

36. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI OBCE