Základné právne predpisy samosprávy

Úplné znenia doleuvedených základných zákonov samosprávy predstavujú ľahko dostupný a prakticky ihneď využiteľný súbor právnych predpisov, ktorý zohľadňuje všetky zmeny, je vždy poruke a aktuálny. V aktuálnom čase po celých 24 hodín denne umožňuje pracovať všetkým záujemcom o samosprávu, pričom prinášajú komplexný prehľad v komunálnej legislatíve.

Upozornenie :

Na stránke uverejnené úplné znenia zákonov a právnych predpisov slúžia len na informatívne účely. Za záväzné je možné považovať len znenia uverejnené v Zbierke zákonov SR a v Úradnom vetníku Európskej únie (Ú.v. EÚ).

Na uverejnený súbor znení právnych predpisov – a to na ich súborné vydanie ale aj na ich zaradenie do iného súboru, prípadne ich šírenie  sa vťahuje režim autorského práva a jeho ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

1./ Ústava Slovenskej republiky

2./ Európska charta miestnej samosprávy

3./ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4./ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

5./ zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  v znení neskorších predpisov

6./ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

7./ zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8./ zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9./ zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10./ zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

11./ zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve